تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

دی آزمون تعمیرگاه تجهیزات آزمایشگاهی تعمیر اسپکتروفتومتر، تعمیر جذب اتمی، تعمیر ترازو رطوبت سنج، تعمیر سانتریفیوژ، تعمیر میکروسکوپ، سرویس اسپکتروفتومتر کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

021-88882385

http://dayazmoon.info